Viceprimar Paciu Stefan Daniel

Atribuții viceprimar

 • Coordonează activitatea personalului din serviciile de pază, lucrări publice precum şi personalul aparatului de specialitate din compartimentele subordonate, potrivit organigramei;
 • Dispune măsurile necesare în domeniul gospodăririi localităţii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 aprobată de Legea nr. 515/2002 şi a Hotărârii Consiliului local;
 • Dispune măsurile necesare pentru gestionarea deşeurilor, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Întocmeşte programele de activitate şi orice alte documente necesare, urmăreşte, supraveghează activităţile pentru orice lucrări, printre care salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor şi malurilor, curăţarea izlazurilor comunale, întreţinerea parcului, curăţarea şanţurilor şi podeţelor, a drumurilor locale, curtea interioară a Primăriei, lucrări la instituţii de învăţământ, precum şi orice alte lucrări necesare;
 • Efectuează instructajul, urmăreşte, supraveghează şi dispune măsurile necesare pentru persoanele ce au obligaţia prestării muncilor în folosul comunităţii în baza Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ia măsurile necesare pentru amenajarea, administrarea spaţiilor proprietate publică pentru vânzarea produselor agricole;
 • Efectuează constatări în teren pentru aspecte legate de fondul funciar, eliberarea certificatelor de producător agricol, recepţia lucrărilor în baza legislaţiei privind autorizarea şi disciplina în construcţii, soluţionarea petiţiilor;
 • Exercită atribuţiile specifice de membru în Comisia de aplicare a legilor Fondului Funciar;
 • Exercită atribuţiile în cadrul Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă, Consiliul pentru Protecţia Consumatorului, Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare, Comandamentul Antiepizootic precum şi alte comisii stabilite prin dispoziţii speciale;
 • Participă şi ia măsurile necesare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi în privinţa drumurilor;
 • Efectuează controale la agenţii economici, gospodăriile populaţiei cu privire la modul de respectare a legislaţiei în domeniul salubrizării, mediu şi gospodărirea localităţii;
 • Este înlocuitorul de drept al primarului în lipsa acestuia, semnează şi ştampilează adeverinţele, certificatele şi alte documente ce se emit în cadrul instituţiei, cu excepţia celor ce vizează activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispoziţii, autorizaţii, acte referitoare la referendum ori alegeri.
 • Pe perioada în care lipseşte primarul din localitate, se împuterniceşte pentru oficierea căsătoriilor.
 • Întocmeşte şi prezintă rapoartele de activitate, în conformitate cu dispoziţiile art.51 alin. (4) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi alte rapoarte, documente ori informări şi răspunde de modul de exercitare a atribuţiilor, potrivit legii.
 • Constată şi aplică sancţiunile în domeniul gospodăririi localităţii, mediu, gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii.
 • Exercită orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare ori date în sarcina sa de Consiliul local ori primar.
Derulează în sus